Menu
Obec Jamník
ObecJamník
rozšírené vyhľadávanie

Informácie o Obci Jamník podľa § 5 ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Jamníku na svojom zasadnutí dňa 27. 09. 2010 schválilo v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov tento štatút obce.

 

Preambula

1.Štatút obce Jamník (ďalej len „štatút“) upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä:

-          postavenie a pôsobnosť obce,

-          práva a povinnosti obecného zastupiteľstva a starostu obce,

-          zriaďovanie, povinnosti a právomoci orgánov obecného zastupiteľstva a ich                vnútornú štruktúru,

-          práva a povinnosti poslancov,

-          práva a povinnosti obyvateľov obce, miestne referendum, zhromaždenie                        obyvateľov obce,

-          rozpočet obce, pravidlá hospodárenia a financovania obce a nakladanie                      s majetkom obce,

-          symboly obce a spôsob udeľovania čestného občianstva obce, obecných                    cien a vyznamenaní.

2.Štatút obce predstavuje základný normatívno-právny organizačný predpis obce.

Prvá časť

Postavenie a pôsobnosť obce

§ 1

Základné ustanovenie

1.1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,         združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

1.2. Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom,                            samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

1.3. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný                  rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

1.4. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len                       zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

1.5 Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného               prospechu.

 § 2

Názov obce

1.  Názov obce sa uvádza v štátnom jazyku.

2. Názov obce je „JAMNÍK“

3. Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho referenda alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov, nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb.

 § 3

Územie obce

Územie obce je územný celok, ktoré tvorí katastrálne územie obce Jamník.

 

§ 4

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

1. Obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.

2. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu            obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod..

3. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec              na vlastné náklady.

4. Obec určuje budovám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísel a evidenciu orientačných čísel a udržiava ju v súlade so aktuálnom stave.

 § 5

Samospráva obce

1.Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

2.Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

a)orgánmi obce,

b) miestnym referendom,

c) zhromaždením obyvateľov obce

3. Obec pri výkone samosprávy najmä

a)vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

b)zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

c)rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

d)usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci

e)utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

f)zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,

g)zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

h)utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

i)plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

j)obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

k)vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

l)zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

m)organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

n)zabezpečuje verejný poriadok v obci , nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

o)zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok a rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

p)plní úlohy na úseku sociálnej pomoci a rozsahu podľa osobitného predpisu,

q)vykonáva osvedčovanie listín podpisov na listinách,

r)vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku,

4.Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

5.Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

 § 6

Vzťah štátu a obce, prenesená pôsobnosť obce v oblasti štátnej správy

 1. 1.Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením týchto úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
 2. 2.Obec podlieha dozoru štáturozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi (najmä zákonmi o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky).
 3. 3.Obec pri rozhodovaníprávach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
 4. 4.záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obciam pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na príprave zamestnancov obce a poslancov. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
 5. 5.Sporverejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou, ako aj medzi obcami, rozhoduje súd.

 § 7

Spolupráca s inými obcami a mestami

 1. 1.Obec Jamník môže spolupracovaťďalšími obcami alebo mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia miest alebo obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
 2. 2.Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
 3. 3.Spolupráca obcí a miest sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnostisúladu s potrebami obyvateľov obcí a miest.
 4. 4.Obcemestá majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.

 § 8

Združenie obcí

 1. 1.Obec Jamník sa môže združovaťinými obcami alebo mestami.
 2. 2.Predmetom činnosti združenia obcí alebo miest je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivostiživotné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch.
 3. 3.Svojou činnosťou združenie obcí alebo miest napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.
 4. 4.Združenie obcí vzniká dňom registrácie a zaniká dňom jeho výmazuregistri združení obcí obvodným úradom v sídle kraja.
 5. 5.Na platnosť zmluvyzriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.

 § 9

Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami

 1. 1.Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje najmä s právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi na území obce.
 2. 2.Orgány samosprávy obce podporujú podnikateľskú a inú činnosť právnických a fyzických osôb, ktorá je na prospech rozvoja obce a v súlade s územným plánom obce a schválenými koncepciami obce.

 § 10

Spolupráca s politickými stranami, politickými hnutiami a občianskymi združeniami

Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami a inými právnickými alebo fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

 § 11

Medzinárodná spolupráca

 1. 1.Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
 2. 2.Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.
 3. 3.Obec zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstvemedzinárodnom združení obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý vedie ich evidenciu.

  § 12

 Všeobecne záväzné nariadenia obce

 1. 1.Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať Všeobecne záväzné nariadenia.
 2. 2.Nariadenie nesmie byťrozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
 3. 3.Vo veciach,ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy.
 4. 4.Nariadenie obce sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli obecného úradu najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
 5. 5.Vyvesenie nariadenia obce na úradnej tabuli obecného úradu je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní spôsobomobci obvyklým.
 6. 6.Nariadenia obce musia byť každému prístupné na obecnom úrade.

 Druhá časť

Orgány obce

§ 13

Základné ustanovenie

 1. 1.Orgánmi obce sú:
  1. a)obecné zastupiteľstvo
  2. b)starosta obce ( ďalej len „ starosta „)
  3. 2.Orgánmi obecného zastupiteľstva sú komisie.
  4. 3.Obecné zastupiteľstvo môže zriadiťzrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
  5. 4.Poriadkovým útvarom obce je obecná polícia.

 § 14

Obecné zastupiteľstvo

 1. 1.Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zloženýposlancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.
 2. 2.Volebné pravidlá upravuje zákonvoľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
 3. 3.Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce v rozmedzí 7 až 9 poslancov.
 4. 4.Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.
 5. 5.Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené :
  1. a)určovať zásady hospodárenianakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  2. b)schvaľovať štatút obcena neho nadväzujúce interné predpisy potrebné pre plnenie úloh obce,
  3. c)schvaľovať rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
  4. d)schvaľovať zásady odmeňovania poslancov,
  5. e)schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvyinými obcami uzavretými na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na účel o zriadene združenia obcí, na účel o zriadenie alebo založenie právnickej osoby podľa osobitného zákona,
  6. f)rozhodovaťprijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
  7. g)schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  8. h)rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej daneukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov,
  9. i)určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
  10. j)vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
  11. k)uznášať sa na nariadeniach,
  12. l)schvaľovať dohodymedzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení, s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie, členstvo v medzinárodných združeniach územných celkov alebo územných orgánov, v súlade so zákonom o obecnom zriadení,
  13. m)určiť plat starostu obce podľa osobitného zákonaurčiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu obce; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu obce rozsah výkonu jeho funkcie (úväzku),
  14. n)voliťodvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie (úväzku) hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
  15. o)zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obcena návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov),
  16. p)zakladať a zrušovať obchodné spoločnostiiné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
  17. q)schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasťzdruženiach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  18. r)zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
  19. s)udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
  20. t)ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
  21. 6.Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanieakejkoľvek ďalšej otázke života obce, svojim uznesením alebo Všeobecne záväzným opatrením obce.
  22. 7.Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby,termínoch určených zákonom o obecnom zriadení a postupom určeným v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva.
  23. 8.Podrobné pravidlárokovaní obecného zastupiteľstva upravuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 15

Starosta obce

 1. 1.Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
 2. 2.Funkcia starostu obce je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu obce sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu obce upravuje osobitný zákon.
 3. 3.Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta obce môže rozhodovanímprávach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 4. 4.Starosta obce:
  1. a)zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, ak zákonobecnom zriadení neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,
  2. b)vykonáva obecnú správu,
  3. c)rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, osobitnými predpismi alebo týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  4. d)zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, ak tým v jednotlivých prípadoch nepoverí (nesplnomocní) zástupcu starostu, alebo iných zodpovedných zamestnancov obecného úradu,
  5. e)uschováva symboly obce a používa obecné insígnie,
  6. f)zriaďuje svoje poradné orgány (komisie a pod.),
  7. g)predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie a odvolanie , riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií obce a ďalších subjektov,ktorých to upravuje tento štatút,
  8. h)vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úraduporiadok odmeňovania zamestnancov obce.
  9. 5.Starosta obce podpisuje nariadenia a uznesenie obecného zastupiteľstva najneskôr do 7 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
  10. 6.Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa ods. 5). Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolórana uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce.
  11. 7.Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa ods. 6) pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta obce nemôže pozastaviť.

 § 16

Mandát starostu obce

 1. 1.Mandát starostu zaniká:
  1. a)odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  2. b)uplynutím funkčného obdobia (§ 13 ods. 1 zákona o obecnom zriadení),
  3. c)vzdaním sa mandátu,
  4. d)právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  5. e)pozbavením spôsobilosti na právne úkony, alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  6. f)vyhlásením výsledku miestneho referendaodvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o jeho odvolaní,
  7. g)zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
  8. h)prípadoch podľa § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
  9. i)smrťou,
  10. j)zrušením obce.

Starosta obce je povinný skutočnosti podľa písm. d), g) a h) bezodkladne oznámiť obci.

 1. 2.Obecné zastupiteľstvo
  1. a)vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak

1.         o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov,

2.    hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,

 1. b)môže vyhlásiť miestne referendumodvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

 § 17

Sľub starostu obce

Starosta obce skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.

 § 18

Zástupca starostu

 1. 1.Starostu zastupuje zástupca starostu.
 2. 2.Starosta obce do 60 dní od zloženia sľubu starostu vymenujepoverí zástupcu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
 3. 3.Zástupca starostu môže byť len poslanec.
 4. 4.Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

§ 19

Komisie obecného zastupiteľstva

 1. 1.Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. 2.Komisie sú zložené z poslancov aďalších osôb, najmä odborníkov zvolených obecným zastupiteľstvom.
 3. 3.Predsedom komisie môže byť len poslanec. Počet poslancov komisie určuje obecné zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec bol členom aspoň jednej komisie. Poslanec môže byť členom najviac 2 komisií. Počet členov komisieradov odborníkov nesmie byť vyšší ako počet poslancov v príslušnej komisii. Návrhy na zvolenie a odvolanie predsedov, členov komisií predkladá obecnému zastupiteľstvu starosta obce, poslanec alebo skupina poslancov.
 4. 4.Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie pre nasledovné oblasti:
  1. a)oblasť financiísprávy obecného majetku
  2. b)oblasť životného prostrediaochrany verejného poriadku
  3. c)oblasť verejnoprospešných prácvýstavby
  4. d)oblasť kultúry, športuvzdelávania mládeže
 5. 5.Podľa potreby obecné zastupiteľstvo zriadi aj ďalšie komisie. Ich počet, zloženie a pôsobnosť vymedzí podľa miestnych podmienok, možností a konkrétnych potrieb obce.
 6. 6.Komisie na úsekochv oblastiach, pre ktoré sú zriadené, najmä
  1. a)v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným zastupiteľstvom a obecnou radou, ako aj k návrhom zámerov miestneho významu z hľadiska zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov obce,
  2. b)v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce na rokovania obecného zastupiteľstvaobecnej rady, predkladajú návrhy a podnety starostovi a spolupracujú s obecným úradom v rámci svojej pôsobnosti.
  3. c)v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania uznesení obecného zastupiteľstva, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov obce.
 7. 7.Na pozvanie predsedu komisie sa na rokovaní komisie zúčastňuje vecne príslušný zamestnanec obecného úradu alebo zástupca organizácie zriadenej obecným zastupiteľstvom.
 8. 8.Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

§ 20

Obecný úrad

1. Obecný úrad ako výkonný orgán zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva, starostu obce, obecnej rady, komisií a ďalších orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

2.   Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné funkcie ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

3.   Obecný úrad najmä :

 1. a)zabezpečuje písomnú agendu orgánov obceorgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou obce,
 2. b)zabezpečuje odborné podkladyiné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
 3. c)vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydanýchsprávnom konaní,
 4. d)vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstvarozhodnutia starostu,
 5. e)zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec zákonom,
 6. f)vykonáva ďalšie činnostiúlohy obce.

4.   Pracovno-právne vzťahy zamestnancov obce upravuje pracovný poriadok, ktorý vydáva starosta obce.

5.   Prácu obecného úradu riadi starosta obce.

  § 21

Hlavný kontrolór obce

 1. 1.Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra.
 2. 2.Hlavného kontrolóra volí na dobu 6 rokov a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
 3. 3.Hlavný kontrolór je zamestnancom obceak zákon o obecnom zriadení neustanoví inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu Po uplynutí funkčného obdobia sa pracovnoprávny vzťah hlavného kontrolóra k obci skončí.
 4. 4.Hlavný kontrolór zodpovedá za svoju činnosť obecnému zastupiteľstvu.
 5. 5.Hlavný kontrolór najmä :
  1. a)vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce,
  2. b)vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnostiefektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
  3. c)vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  4. d)predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  5. e)predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správuvýsledkoch kontrolnej činnosti,
  6. f)spolupracujepríslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,
  7. g)vedie evidenciuzabezpečuje vybavovanie sťažností, podnetov a petícií občanov, ktoré boli podané na orgány obce,
  8. h)vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obceinterných predpisov obce, vykonáva kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a vykonáva kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
  9. i)plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom alebo ustanovené orgánmi obcezmysle zákonov.
 6. 6.Hlavný kontrolór je ďalej oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako ajiných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
 7. 7.Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej radyhlasom poradným.
 8. 8.Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľnáfunkciou:
  1. a)poslanca,
  2. b)starostu,
  3. c)člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
  4. d)iného zamestnanca obce,
  5. e)podľa osobitného zákona.
  6. 9.Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí najmä
   1. a)vzdaním sa funkcie,
   2. b)odvolanímfunkcie,
   3. c)uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,
   4. d)smrťou,
   5. e)iným, zákonom ustanoveným spôsobom.
 9. 10.Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolórafunkcie, ak
  1. a)bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  2. b)vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra,
  3. c)hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie.
  4. d)bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
 10. 11.Na odvolanie hlavného kontrolórafunkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
 11. 12.Činnosť hlavného kontrolóra upravuje podrobnejšie nariadenie obce alebo vnútorný predpis obce.

§ 22

Rozpočtové a príspevkové organizácie obce

1. Obec môže zriaďovať na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti rozpočtové alebo príspevkové organizácie.

2. Obec ako zriaďovateľ vydá o zriadení rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriaďovaciu listinu, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

3.   Na čele rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie je vedúci (riaditeľ), ktorého na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

 § 23

Školy a školské zariadenia

1.   Obec môže v rámci svojej pôsobnosti zriaďovať a rušiť školy a školské zariadenia.

2.   Školu riadi riaditeľ školy, školské zariadenie riadi riaditeľ školského zariadenia.

3.   Riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia vymenúva na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy starosta obce.

 § 24

Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby

 1. 1.Obec môže zakladaťzrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby.
 2. 2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov obce do orgánov týchto spoločnostíiných právnických osôb.
 3. 3.Návrhy na zástupcov obce môže predkladať starosta obce, poslanec alebo skupina poslancov.

 Tretia časť

Poslanci

§ 25

Práva a povinnosti poslancov

 1. 1.Poslanec je povinný najmä:
  1. a)zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  2. b)zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  3. c)dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  4. d)obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
  5. e)poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti,
  6. f)dodržiavať všeobecné povinnosti, obmedzenia a zákazy vyplývajúce z ústavného zákona.
  7. 2.Poslanec je oprávnený najmä:
   1. a)predkladať návrhy obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom,
   2. b)interpelovať starostu obce, hlavného kontrolóra, vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce a požadovať od nich informácievysvetlenie,
   3. c)požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
   4. d)požadovať informácie a vysvetlenia od štátnych orgánov, fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce, ktorých činnosť vplýva na obec,
   5. e)má iné oprávnenia ustanovené zákonmivšeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi obce.
   6. 3.Mandát poslanca zaniká
    1. a)odmietnutím sľubu alebo zložením sľubuvýhradou,
    2. b)uplynutím funkčného obdobia,
    3. c)vzdaním sa mandátu,
    4. d)právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
    5. e)pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
    6. f)zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
    7. g)ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz zasadnutia obecného zastupiteľstva,
    8. h)prípadoch ustanovených zákonom o obecnom zriadení,
    9. i)zrušením obce,
    10. j)smrťou.

 § 26

Sľub poslanca

Poslanec skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

 § 27

Poslanecké kluby

 1. 1.Za účelom účinného vykonávania poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy môžu poslanci vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti.
 2. 2.Spôsob vzniku poslaneckých klubov, ich pôsobnosť a činnosť upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

 § 28

Poslanecké náhrady

1.   Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

2.   Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných prepisov, to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

3.   Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

4.   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady odmeňovania poslancov.

 

Štvrtá časť

Obyvatelia obce

§ 29

Obyvatelia obce

 1. 1.Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
 2. 2.Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce . Má právo najmä
  1. a)voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
  2. b)hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
  3. c)zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obcevyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
  4. d)obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
  5. e)používať obvyklým spôsobom obecné zariadeniaostatný majetok obceslúžiaci pre verejné účely,
  6. f)požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
  7. g)požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
 3. 3.Obyvateľ obce sa podieľa na jej rozvoji a zveľaďovaní a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný
  1. a)ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávanézáujme obce,
  2. b)podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia,
  3. c)napomáhať a udržiavať poriadok v obci,
  4. d)poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
 4. 4.Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 5. 5.Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto
  1. a)má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
  2. b)je v obci prihlásený na prechodný pobyt,
  3. c)má čestné občianstvo obce.

§ 30

Miestne referendum

1.   Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o

 1. a)zlúčenie susednej obceobcou Jamník, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
 2. b)odvolanie starostu obce,
 3. c)petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.

2.   Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa ods. 1) písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia stanovené zákonom.

3.   Petíciu podľa odseku 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta obce, starosta obce neoveruje petíciu za odvolanie starostu. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa odseku 2, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci; to platí aj v prípade petície za odvolanie starostu.

4. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

5. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.

6.  Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

7.   Ďalšie podrobnosti o organizácii miestneho referenda upraví všeobecne záväzné nariadenie obce.

 § 31

Zhromaždenie obyvateľov obce

1.   Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

2. Podmienky zvolávania zhromaždení, práva a povinností účastníkov upravuje osobitný právny predpis.

3.   Výkon zhromaždovacieho práva slúži občanom obce na využívanie slobody prejavu, na výmenu informácií, názorov, vyjadrení, postojov a stanovísk, na účasť pri riešení verejných a iných spoločných záležitostí obce alebo jej časti.

 

Piata časť

Majetok obce, hospodárenie a financovanie obce

§ 32

Majetok obce

 1. 1.Majetok obce sú hnuteľnénehnuteľné veci vo vlastníctve obce a iné majetkové práva obce.
 2. 2.Ďalej majetkom obce sú nehnuteľnosti, ktoré prešli do majetku obce z majetku Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.
 3. 3.Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

 § 33

Zásady hospodárenia s majetkom obce

1.   Majetok obce a zásady nakladanie s ním určuje Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené obecným zastupiteľstvom.

2.   Zásady hospodárenia s majetkom obce upravia najmä

 1. a)postupspôsob nakladania s majetkom obce,
 2. b)právapovinnosti organizácií pri správe obecného majetku, ktoré obec založila alebo zriadila a podmienky odňatia tohto majetku organizáciám,
 3. c)postup prenechávania majetku obce do užívania,
 4. d)nakladaniecennými papiermi,
 5. e)iné zásadyúkony vo vzťahu k nakladaniu s majetkom obce, ktoré podliehajú schváleniu orgánmi obce.

3.   Schváleniu obecným zastupiteľstvom podliehajú vždy:

a/   zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce,

b/ zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom vo všeobecne záväznom nariadení,

c/   nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote,

d/   aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,

e/ vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,

f/ iné úkony nakladania s majetkom obce určené obecným zastupiteľstvom vo všeobecne záväznom nariadení.

4. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

5. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

6. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

7. Obec môže zveriť majetok do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktoré zriadila podľa osobitného predpisu. Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a zásadami hospodárenia s majetkom obce ako aj v súlade s týmto štatútom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

 § 34

Financovanie obce

 1. 1.Obec financuje svoje potreby predovšetkýmvlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú
  1. a)príjmymajetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania,
  2. b)výnosymiestnych daní a z miestnych poplatkov,
  3. c)podiely na daniachspráve štátu,
  4. d)výnosypokút uložených za priestupky,
  5. e)iné príjmy.
 2. 2.Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovaniaprostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
 3. 3.Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, môže obci štát poskytnúť štátnu dotáciu.
 4. 4.Obec môže svoje úlohy financovať ajprostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
 5. 5.Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy.
 6. 6.Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí aleboiného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond, správu fondu vykonáva rada ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

 § 35

Rozpočet obce

1. Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.

2.   Rozpočet obce sa zostavuje spravidla na obdobie jedného kalendárneho roka.

3. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.

4.   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. a)pravidlá rozpočtového hospodárenia obce,
 2. b)rozpočet obce na svojom zasadnutí vo vopred určenom termíne. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobomobci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

5.   Ak nebude rozpočet obce schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

6. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce. Prebytok rozpočtu obce po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. O použití prebytku rozpočtu obce alebo o spôsobe úhrady schodku rozpočtu obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

7.   Obec je samostatnou účtovnou jednotkou a vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.

 § 36

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií obce a výsledkov hospodárenia peňažných fondov.

Záverečný účet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 § 37

Finančné sankcie uložené obcou

 1. 1.Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6.638 eur, ak
  1. a)poruší nariadenie,
  2. b)neudržuje čistotuporiadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
  3. c)nesplníurčenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
 2. 2.Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania podľa ods. 1/ dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. 1/. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvanianásledky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
 3. 3.Pokuta je príjmom obce.

 

Šiesta časť

Symboly obce, čestné občianstvo obce a ceny obce

§ 38

Symboly obce

1.   Obec má vlastné symboly.

2.   Obec je povinná používať vlastné symboly pri výkone samosprávy.

3.   Symboly obce sú :

 1. a)erb obce,
 2. b)vlajka obce,
 3. c)pečať obce.

 § 39

Používanie symbolov obce

 1. 1.Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osobyfyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.
 2. 2.Obec označuje erbom obcevlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
 3. 3.Obec používa odtlačok úradnej pečiatkyerbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydané pri výkone samosprávy.
 4. 4.Podrobné vyobrazenie obecných symbolov tvorí prílohu tohto štatútu.
 5. 5.Zásady pre používanie obecných symbolov upravuje osobitné nariadenie obce.

 § 40

Čestné občianstvo obce

 1. 1.Fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce a život jej obyvateľov môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce.
 2. 2.Podrobné pravidlá pre udeľovanie čestného občianstva upravuje osobitné nariadenie obce.

 § 41

Ceny a vyznamenania obce

 1. 1.Za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo vedeckej práci, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej, kultúrnej a verejnoprospešnej činnosti, za významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom k ďalšiemu rozvoju obce, za propagáciu a zviditeľňovanie obce doma v zahraničí, za činy osôb pri záchrane ľudských životov a zdravia alebo majetku občanov a majetku obce môže obecné zastupiteľstvo udeliť Cenu obce.
 2. 2.Za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja obce môže občanom a inštitúciám pôsobiacim na území obce starosta udeliť Cenu starostu obce.
 3. 3.Obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce môže udeliť aj pamätný list fyzickým alebo právnickým osobám.
 4. 4.Podrobnejšie pravidlá pre udeľovanie cien upravuje osobitné nariadenie obce.

 § 42

Kronika obce

 1. 1.Obec vedie svoju kroniku v slovenskom jazyku.
 2. 2.Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch, dokumentujú spoločensko-politický a hospodársky vývoj obce a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí zveľaďujú obecné spoločenstvo. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia (fotografie, dokumenty, videozáznamy, zvukové snímky a pod.).
 3. 3.Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár obce.

 

Siedma časť

Záverečné ustanovenia

§ 43

 1. 1.Nariadenie obce ako aj iné vnútroorganizačné predpisy upravujúce činnosť orgánov obce nesmú odporovať ustanoveniam tohto štatútu.
 2. 2.Tento štatút obce môže meniťdopĺňať obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
 3. 3.Obecné zastupiteľstvo v Jamníku schválilo tento štatút obce na svojom zasadnutí dňa 27. 09. 2010 uznesením č. 37/2010týmto dňom nadobúda účinnosť.
 4. 4.Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štatútu obce Jamník sa ruší Štatút obce Jamník, ktorý bol schválený uznesením č. 23/2003 zo dňa 28. 03. 2003.

 

 

V Jamníku dňa 27. 09. 2010

Samospráva

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Predpoveď počasia

dnes, štvrtok 25. 7. 2024
takmer jasno 22 °C 12 °C
piatok 26. 7. takmer jasno 24/11 °C
sobota 27. 7. takmer jasno 29/13 °C
nedeľa 28. 7. slabý dážď 31/17 °C